Døves menighetsråd Oslo


Menighetsrådets oppgaver og medlemmer

Menighetsrådet skal, etter § 9 i Kirkeloven, ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkeliturgi og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet medvirker ved tilsetting i kirkelige stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som kirkelig myndighet ber om.

I perioden 2023-2027 er dette de valgte medlemmene og varamedlemmene:

 

David E Fraser, Menighetsrådsleder

Anne-Marit Karlsen, Nestleder

Jarl Åge Tjørn, Medlem

Helle-Heidi Hammerlund, Medlem

Stine Trangsrud, Medlem

Ina Braadland, Medlem

Stine Trangsrud, Medlem

Irmi Wiatzka, Medlem

Jan Åge Bjørseth, 1.varamedlem

Kjersti Bjørge, 2.varamedlem

Liv Heidi Pedersen, 3.varamedlem

Reidar Brenden, 4. varamedlem

 

 

 

 

 

Tilbake